• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Algemene voorwaarden van De Massagerij 

 

Algemeen 

Begrippen: 

o    De Massagerij: het opleidingsinstituut dat lessen verzorgt op het gebied van ontspanningsmassage.

o    Cursus(sen): een les, workshop, cursus of training waarbij kennis en vaardigheden van De Massagerij worden overgedragen aan de deelnemer. Aan cursussen als in deze definitie bedoeld, is geen examen verbonden.

o    Opleiding: een in beginsel langer durende opleiding, zijnde een geheel aan lessen, waarbij kennis en vaardigheden van De Massagerij worden overgedragen aan de deelnemer en waarbij al dan niet tevens tussentijds bedoelde kennis en vaardigheden bij de deelnemer worden getoetst. Indien de deelnemer bedoelde kennis en vaardigheden voldoende beheerst naar het oordeel van De Massagerij, krijgt de deelnemer een diploma.

o    Deelnemer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die deelneemt aan een cursus of opleiding als hiervoor bedoeld.

o    Overeenkomst: een overeenkomst van opdracht van een deelnemer enerzijds en De Massagerij anderzijds betreffende het volgen van een cursus of opleiding. De deelnemer is de opdrachtgever. De Massagerij is de opdrachtnemer.

 

Toepasselijkheid: 

o    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen De Massagerij en een deelnemer als hiervoor bedoeld. 

o    Afspraken met medewerkers of door niet bij haar in dienst zijnde derden binden De Massagerij niet, tenzij deze afspraken schriftelijk door De Massagerij zijn bevestigd. 

o    Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze Algemene Voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nooit voor meer dan één overeenkomst, behalve als dit schriftelijk door De Massagerij wordt bevestigd. 

o    Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Bovendien spannen de deelnemer en De Massagerij zich naar behoren in om de nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling die naar aard en strekking zo veel als mogelijk in lijn is met de nietige of vernietigde bepaling.

Aanmelding 

1.       De aanmelding voor een cursus kan uitsluitend via het aanmeldformulier op een website van De Massagerij of schriftelijk per post of e-mail met een door De Massagerij verstrekt aanmeldformulier. Aanmeldingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Indien na aanmelding blijkt dat een cursus of opleiding volgeboekt is, dan wordt het eventueel reeds betaalde bedrag geretourneerd of wordt er in overleg gekeken naar een andere passende oplossing.

2.       Na ontvangst van de aanmelding ontvangt de deelnemer een bevestiging van de aanmelding of een verzoek om nadere informatie indien De Massagerij daartoe aanleiding ziet.  

3.       Na ontvangst van de informatie als bedoeld onder 2.2 beoordeelt De Massagerij of zij voldoende informatie heeft om tot toelating over te gaan. Indien de deelnemer een handicap of andere eigenschappen heeft waardoor het volgen van een cursus of opleiding bemoeilijkt kan worden, maakt de deelnemer hiervan bij de aanmelding uit eigen beweging melding en zal alvorens de overeenkomst wordt gesloten, een gesprek tussen de potentiële deelnemer en De Massagerij plaatsvinden. Op basis daarvan beslist De Massagerij of zij met de deelnemer de overeenkomst aangaat.

4.       Uitsluitend voor deelname aan de opleiding wordt na de aanmelding een separate onderwijsovereenkomst naar de deelnemer gestuurd via de e-mail. Deze onderwijsovereenkomst komt tot stand op het moment dat De Massagerij de door de deelnemer ondertekende overeenkomst heeft ontvangen, met dien verstande dat De Massagerij het recht heeft de overeenkomst te ontbinden, cq. een beroep te doen op een ontbindende voorwaarde indien bij voorbeeld maar niet uitsluitend sprake is van: onvoldoende cursusplaatsen, ongeschiktheid van de deelnemer, onvoldoende aanmeldingen en/of indien de deelnemer niet tijdig betaald.

5.       De deelnemer is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens (e-mail, adres, telnr., bankrekening, enz.) direct via e-mail aan De Massagerij te melden. 

6.       De overeenkomst te zake het volgen van een cursus komt tot stand door aanmelding door de deelnemer, met dien verstande dat De Massagerij het recht heeft de overeenkomst te ontbinden, c.q. een beroep te doen op een ontbindende voorwaarde indien bij voorbeeld maar niet uitsluitend sprake is van: onvoldoende cursusplaatsen, ongeschiktheid van de deelnemer, onvoldoende aanmeldingen en/of indien de deelnemer niet tijdig betaalt.

7.       Deelname aan workshops waarbij de deelnemer alleen betaalt voor de onkosten, kan maar één keer per persoon.

8.       Eventuele kortingen hebben een maximale geldigheidsduur van een jaar nadat het recht op korting is gegeven. Kortingen kunnen niet gecombineerd worden, ook niet met cadeaubonnen. 

9.       Indien de betaling door de deelnemer vanuit het buitenland gedaan wordt en dit leidt tot bijkomende bankkosten voor De Massagerij, dan vergoedt de deelnemer deze kosten aan De Massagerij.

10.   Prijzen op de websites van De Massagerij zijn de actuele prijzen, worden vermeld in euro, zijn per persoon, tenzij anders aangegeven. Druk-, typ-, en zetfouten voorbehouden.

11.   Door aanmelding bij De Massagerij verklaart de deelnemer lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat hij/zij zelf volledige verantwoording draagt voor de eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid De deelnemer zal De Massagerij tijdig, in beginsel voorafgaand aan de cursus, en uit eigen beweging voldoende informeren over medicijngebruik en andere medische bijzonderheden.

 

 

Betaling en annulering

1.       Na bevestiging van de aanmelding aan de deelnemer door De Massagerij, is de deelnemer verplicht het verschuldigde lesgeld per bankrekening of contant te betalen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient het volledige lesgeld uiterlijk 10 kalenderdagen voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.

2.       De deelnemer heeft een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen vanaf totstandkoming van de overeenkomst. Annulering van de cursus/opleiding aanmelding kan door het invullen en per e-mail versturen van het online op de website van De Massagerij beschikbaar gestelde formulier of door kennisgeving per e-mail.

3.       Annulering binnen de termijn als bedoeld in voorgaand artikel (2) is kosteloos.

4.       Annulering tot 28 kalenderdagen voor aanvang van de cursus/opleiding is kosteloos. 

5.       Alle prijzen zijn exclusief reis- en verblijfkosten, het eten en drinken tijdens de lessen, tenzij anders vermeld.  

6.       Uitsluitend voor de opleiding is het mogelijk het lesgeld in termijnen te betalen. Een regeling voor betaling in termijnen is uitsluitend van toepassing indien deze schriftelijk is overeengekomen. Indien een betalingstermijn niet of niet tijdig wordt voldaan, is De Massagerij gerechtigd om het volledige resterende lesgeld ineens te incasseren, waarbij de incassokosten en eventuele overige kosten voor rekening van de deelnemer zijn.

7.       Bij overschrijding van de betalingstermijn is de deelnemer de wettelijke rente verschuldigd vanaf de eerste dag van overschrijding. 

8.       Vanaf het moment dat de deelnemer zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij/zij van verdere deelname aan de opleiding/cursus uitgesloten, onverminderd diens verplichting tot betaling.   

9.   De deelnemer is gehouden De Massagerij altijd direct te informeren over zijn eventuele adreswijziging (huisadres en/of e-mail adres). Het niet ontvangen van een aanmaning of sommatie als hiervoor bedoeld wegens adreswijziging kan De Massagerij niet worden tegengeworpen.

10. Restitutie van lesgelden wordt per ommegaande geregeld, maar maximaal binnen 7 werkdagen.  

 

Lesdata, tijden en plaats  

1.       De Massagerij bepaalt de plaats, data en tijden waarop de lessen worden gegeven. 

2.       In het geval van onvoorziene omstandigheden, overmacht of calamiteiten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend slechte weersomstandigheden, ziekte van een trainer en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot de persoon en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door De Massagerij noodzakelijk zijn, behoudt De Massagerij zich het recht voor de les te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren, zonder hiermee schadeplichtig te worden.

3.       Indien de deelnemer verhinderd is, bestaat geen recht op enige restitutie van lesgeld en/of het alsnog laten volgen van een les.  

4.       De Massagerij heeft het recht binnen een redelijke termijn de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een opleiding te wijzigen. Als De Massagerij tot het oordeel komt dat van de deelnemer in redelijkheid niet kan worden gevraagd de opleiding onder de gewijzigde voorwaarden te volgen, kan De Massagerij besluiten tot (al dan niet gedeeltelijke) terugbetaling van het voor de opleiding overeengekomen bedrag. 

5.       Het certificaat van deelname wordt alleen aan de deelnemer uitgereikt, na het volgen van de volledige cursus. Bij een workshop wordt geen certificaat uitgereikt. Het diploma wordt uitgereikt na het afronden van de gehele opleiding en het succesvol afleggen van de tussentijdse toetsen en het eindexamen. 

Annulering door de deelnemer 

Nadat een aanmelding definitief is, kan de deelnemer alleen schriftelijk of via de e-mail annuleren, waarbij de volgende voorwaarden gelden: 

1.       Bij annulering tussen 28 en 14 kalenderdagen voor aanvang van de (eerste) les blijft 50% van het lesgeld verschuldigd. 

2.       Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van de (eerste) les, blijft de deelnemer het lesgeld volledig verschuldigd. 

3.       Bij de workshops waarbij de deelnemer alleen betaalt voor de onkosten, is restitutie van de kosten of iemand anders kosteloos de plek van de deelnemer laten innemen, niet mogelijk. 

4.       De annuleringstermijnen nemen een aanvang op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

5.       Bij tussentijdse beëindiging van de les(sen) door de deelnemer vindt geen restitutie van het lesgeld plaats. Eventuele openstaande termijnen dienen alsnog betaald te worden.

6.       Indien De Massagerij overgaat tot restitutie, zal dit binnen 7 werkdagen geschieden.

 

 

 

Eigendomsrechten en geheimhouding 

1.       De aan het De Massagerij verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met De Massagerij, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van De Massagerij bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht deelnemer geen prijs stellen op informatie van activiteiten dan kan dit schriftelijk aan De Massagerij worden gemeld. De Massagerij gaat vertrouwelijk om met  adresgegevens en persoonlijke informatie van deelnemer. 

2.       Alle door De Massagerij verstrekte materialen zoals: handleidingen, beeld- en geluidsopnamen, online-lessen, rapporten, ontwerpen en tekeningen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de deelnemer van de lessen  en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Massagerij worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gegeven.  

3.       Het is voor de deelnemer niet toegestaan om tijdens de lessen beeld- en geluidsopnames te maken. 

4.       De Massagerij en de deelnemer zullen alle persoonlijke en vertrouwelijke  informatie die tijdens de lessen worden uitgewisseld geheim houden en daartoe indien nodig de noodzakelijke  voorzorgsmaatregelen nemen. 

5.       De deelnemer en De Massagerij verplichten zich om vertrouwelijke informatie over deelnemers, trainers, assistenten en/of andere aanwezigen bij de lessen, strikt geheim te houden. 

6.       De geheimhoudingsplicht geldt zowel gedurende de cursus/opleiding alsook na het afloop/beëindigen daarvan. 

Aansprakelijkheid

1.       De deelnemer is en blijft te allen tijde volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor (schade al gevolg van) zijn/haar eigen handelen of nalaten.

2.       Alle door de deelnemer veroorzaakte  schade zal aan de betreffende derde of aan De Massagerij worden vergoed. 

3.       De Massagerij is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens lestijd of in verband met de werkzaamheden, zowel direct als indirect, behoudens voor zover sprake is van grove schuld of opzet. De deelnemer vrijwaart De Massagerij uitdrukkelijk voor iedere vordering tot schadevergoeding door de deelnemer of door c.q. vanwege derden. 

4.       Onverminderd hetgeen in het vorige lid is bepaald, is de aansprakelijkheid van De Massagerij, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot het bedrag dat haar verzekering uitkeert. 

5.       De Massagerij is niet aansprakelijk  voor lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van deelname aan de cursus, het door De Massagerij gebruikte lesmateriaal en/of het onderling oefenen met een andere deelnemer voor, na of tijdens de lessen.

6.       De Massagerij is niet aansprakelijk voor klachten cq. schade ontstaan doordat de deelnemer geen melding heeft gemaakt van mogelijk relevante informatie over zijn geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid.  

7.       De Massagerij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke nadelige gevolgen dan ook voortvloeiende uit het gebruik van artikelen en materialen die door De Massagerij worden gebruikt, verkocht of verhuurd. Voor garantie en leveringsvoorwaarden verwijst De Massagerij naar de garantiebepalingen en leveringsvoorwaarden van de fabrikant en/of importeur van de geleverde artikelen. 

8.       Eventuele aanspraken dienen binnen één maand nadat de schade bekend is in rechte te zijn ingesteld. 

9.       De Massagerij is niet aansprakelijk voor gevolgschade. 

Huisregels 

1.       De deelnemer is verplicht tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de les(sen) en andere activiteiten in het kader van de lessen. 

2.       De deelnemer is verplicht de voor de les(sen) benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door De Massagerij ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben. Hierover wordt de deelnemer ruim voor aanvang geïnformeerd. 

3.       De deelnemer verplicht zich alle hygiëne voorschriften in acht te nemen, zich gedurende de lessen correct te gedragen en andere deelnemers niet te hinderen. 

4.       Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de deelnemer hiervan, onder opgave van reden, (indien mogelijk ruim) voor aanvang van de les kennis te geven aan De Massagerij. 

5.       Bij De Massagerij geldt een rookverbod in alle ruimten en is het verplicht om mobiele telefoons tijdens de lessen uit te schakelen. 

6.       Het gebruik van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen voor of tijdens de lessen is niet toegestaan. 

7.       Tijdens de praktijklessen worden alle handelingen in beginsel  op mededeelnemers aangeleerd. 

8.       De deelnemer dient de werkplek schoon, netjes en verzorgd achter te laten. 

9.       Indien naar het oordeel van De Massagerij, c.q. de aan haar verbonden trainers en/of assistenten,  de deelnemer zich schuldig maakt aan wanbetaling en/of wangedrag, waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend ordeverstoring, intimidatie en/of schending van de huisregels of schoolbelangen is De Massagerij gerechtigd, naar haar keuze, de deelnemer voor een door haar te bepalen duur te schorsen en de deelnemer de toegang tot het opleidingscentrum te ontzeggen, dan wel de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding heeft De Massagerij het recht vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen. De Massagerij gaat niet over tot gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld, eventueel nog niet voldaan lesgeld dient de deelnemer volledig te voldoen.

Klachten/geschillen 

1.       Indien de deelnemer klachten heeft over de kwaliteit van de lessen en/of meent dat De Massagerij de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet nakomt, dient dit schriftelijk te worden aangegeven. De deelnemer kan gebruik maken van de klachtenprocedure die  openbaar op de website van De Massagerij is vermeld. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van zijn/haar betalingsverplichting of enige andere verplichting. 

2.       Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen De Massagerij en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. Met uitsluiting van andere rechtbanken is de rechtbank Den Haag in eerste aanleg bevoegd.